Veel gestelde vragen

Modernisering Ziektewet

Wie betaalt mijn (ex-)medewerker de uitkering uit?

Wanneer het contract van een werknemer afloopt tijdens ziekte neemt UWV de uitbetaling van de Ziektewetuitkering op zich. De werknemer valt dan namelijk onder de Ziektewet. UWV neemt daarnaast de  verzuimbegeleiding en re-integratie van u over.

U kunt ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. U moet dan het recht op de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. U betaalt dan niet langer het Ziektewet-deel van de gedifferentieerde premie, maar betaalt zelf de Ziektwetuitkering aan de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan en aan de voorwaarden voldoen. U heeft daarnaast de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie. Samen met arbodeskundigen stelt u duidelijke regels op en maakt u afspraken over het ziekteverzuimbeleid. Zo verkleint u de kans op verzuim en ziekte.

De betaling van de Ziektewetuitkering en de regie over de verzuimbegeleiding en re-integratie kunt u ook overlaten aan gespecialiseerde derden. VSZ kan u hierbij helpen.

Hoe hoog is de Ziektewet uitkering?

De Ziektewetuitkering bedraagt 70% van het (maximum) dagloon. Het dagloon wordt bepaald door te kijken naar het inkomen dat is verdiend in de periode van een jaar voorafgaand aan de eerste ziektedag.

In de Modernisering Ziektewet wordt ook geregeld dat na het eerste ziektejaar door het UWV wordt beoordeeld of de zogeheten vangnetter in staat is om meer dan 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen. Is dat zo, dan is hij niet langer ziek voor de Ziektewet, en stopt de uitkering. Daarnaast wordt er, ook na het
eerste ziektejaar, niet langer getoetst of hij 'zijn arbeid' kan verrichten, maar wordt overgegaan naar een toetsing op basis van 'algemeen geaccepteerde arbeid.

Hoe zit het met inloop en uitloop bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet?

Inlooprisico:

De eigenrisicodrager Ziektewet heeft geen inlooprisico. Dat wil zeggen dat
werknemers die ziek zijn geworden voordat het eigenrisicodragerschap inging, na
aanvang van het eigenrisicodragerschap niet voor rekening van de
eigenrisicodrager komen. Zij krijgen nog een Ziektewetuitkering vanuit het UWV.

Uitlooprisico:

Als u stopt als eigenrisicodrager moet u nog steeds de Ziektewet uitvoeren voor
de lopende Ziektewet-uitkeringen en voor de mensen die zich ziek hebben gemeld
vóór de dag waarop u als eigenrisicodrager bent gestopt. Dit is het zogenaamde
uitlooprisico.

Heb ik een verzekering nodig voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet?

Een garantieverklaring is geen verplichting voor het eigenrisicodragerschap Ziektewet, dat betekent dus dat een verzekering niet noodzakelijk is. Verzekeren kan echter wel een oplossing zijn. VSZ biedt deze oplossing. Met deze oplossingen kunnen werkgevers de juiste afwegingen maken rond het beperken, managen en waar nodig financieren van de risico's die voortvloeien uit de Modernisering Ziektewet. De kans is immers groot dat u
straks nóg meer dan voorheen verantwoordelijk wordt voor de schadelast van zieke (ex-)werknemers.

Wanneer is het interessant om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden?

De Modernisering Ziektewet komt erop neer dat een hoger ziekteverzuim resulteert in een hogere premie. Tegelijk geldt het andersom ook: een lager verzuim leidt tot een lagere premie. Hoewel beoordeling per individuele organisatie een must blijft, kun je in algemene zin stellen dat organisaties die in staat zijn het Ziektewetrisico beter te managen dan het UWV, er baat bij hebben eigenrisicodrager te worden.

Wie volgt mijn (ex-) werknemer als hij / zij ziek uit dienst gaat?

Dit zult u – met of zonder hulp van derden – als eigenrisicodrager zelf moeten borgen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de (ex-)werkgever.

Heeft de eigenrisicodrager de mogelijkheid om medewerkers te prikkelen weer te gaan werken of te sanctioneren als men niet meewerkt?

Een uitkeringsgerechtigde heeft een aantal verplichtingen als het gaat om het aanvragen en behouden van een uitkering. Wanneer hij zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de eigenrisicodrager een sanctie opleggen. De uitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd of ingehouden. Een werkgever die eigenrisicodrager is kan dit regelen door hiervoor bij UWV een verzoek in te dienen. UWV zal vervolgens een besluit nemen tot intrekking of verlagen van de Ziektewetuitkering. Ook kan UWV gevraagd worden om de uitkering tijdelijk stop te zetten.

Als ik eigenrisicodrager voor de Ziektewet word, kan ik dan ieder jaar weer terug naar het UWV?

U kunt zich 2 keer per jaar bij de Belastingdienst afmelden: per 1 januari en per 1 juli. Het formulier voor het beëindigen van het eigenrisicodragerschap moet ten minste 13 weken vóór de einddatum bij de Belastingdienst binnen zijn. In principe kunt u ieder jaar terugkeren naar het publieke bestel. Wel moet u er rekening mee houden dat u, als u eenmaal bent teruggekeerd, 3 jaar moet wachten voordat u weer voor het eigenrisicodragerschap kunt kiezen.

Wat is de toegevoegde waarde van VSZ in het traject van eigenrisicodragerschap Ziektewet?

Als u kiest voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet dan wordt de volledige begeleiding van u overgenomen. Dit betekent dus onder meer dat wij voor u de verzuimbegeleiding en de uitbetaling van de uitkeringen verzorgd worden. En waar noodzakelijk biedt VSZ hulp bij het actualiseren van uw kennis, processen en procedures. Tevens zullen wij de verzekeringsmarkt voortdurend volgen zodat we u adequaat kunnen informeren over eventuele passende verzekeringsoplossingen.

Hoe gaat VSZ mij helpen om re-integratie van mijn zieke ex-werknemers te stimuleren?

Als u als werkgever een keuze heeft gemaakt voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet dan krijgt u daarbij onder meer alle rechten en plichten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, ook gedurende de Ziektewet-periode. Voor re-integratieactiviteiten kunt u een beroep op Ziektewet Casemanagement van Acture. Acture zal dan de uitvoering verzorgen. 

Als mijn ex-medewerker binnen 28 dagen na beëindiging van zijn contract ziek wordt en hij heeft nog geen nieuwe werkgever, ben ik dan nog verantwoordelijk? Uit dienst is toch uit dienst?

Ja, voor het gedeelte waarvoor uw ex-werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt bent u toch verantwoordelijk. Dit heet 'nawerking'. Dit is alleen anders als uw ex-medewerker een WW-uitkering heeft aangevraagd, en deze is toegekend. Een ziekmelding vanuit een WW-uitkering leidt niet tot toerekening van Ziektewet-lasten aan u als ex-werkgever.

Als mijn ex-medewerker binnen 4 weken na beëindiging van zijn contract ziek wordt en hij heeft een nieuwe werkgever, ben ik dan nog verantwoordelijk? Uit dienst is toch uit dienst?

Nee, in dat geval is er geen sprake van nawerking en bent u niet meer verantwoordelijk. Belangrijk hierbij is wel dat de werknemer bij u niet 'ziek uit dienst' is gegaan en er inmiddels 28 dagen zijn verstreken sinds de laatste verzuimperiode. In dat geval is er namelijk sprake van een doorlopend ziektegeval en bent u wel verantwoordelijk.

Algemeen

Waar kan ik vinden in welke sector ik zit?

De Belastingdienst bepaalt bij welke sector u hoort. U ontvangt binnen 8 weken na aanmelding van uw bedrijf bij de Belastingdienst een beschikking met de code van deze sector. Heeft u deze beschikking niet paraat en u wilt weten bij welke sector u bent aangesloten? Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800 - 05 43. De sector waarbij u bent aangesloten is ook vermeld op uw beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Graag verwijzen wij u naar het bijgevoegde document betreffende de Privacyverklaring van VSZ. 

VSZ Privacyverklaring

Wat houden de sanctiemogelijkheden in?

De uitvoerder van de Ziektewet, ofwel u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet, kan tot de volgende sanctiemogelijkheden beslissen:

• Het inhouden of verlagen van de ziektewetuitkering;
• Werknemer verplichten zich als werkzoekende te laten registreren;
• Voorschriften geven in het belang van een behandeling of van genezing ter bevordering van het verrichten van arbeid.

Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan neemt u dus het initiatief voor het opleggen van dergelijke sancties.

Voor welke uitkeringen kan ik eigenrisicodrager worden?

Werkgevers kunnen ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als WGA. Mogelijkheden hierbij: beide privaat, voor de ene privaat en de ander niet, of beide publiek geregeld.

Bij het eigenrisicodragerschap voor de WGA is geen gedifferentieerde premie meer verschuldigd aan UWV, maar wordt het risico voor de WGA ondergebracht bij een verzekeraar. De verzekeraar verstrekt de verplichte garantieverklaring. Voor de Ziektewet is een verzekering niet verplicht en daarom zal het risico veelal door de werkgever zelf worden gedragen. Voor de WGA-periode blijft de garantieverklaring onveranderd een verplichting. Als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet dan bent u dat overigens niet voor personen die een Ziektewetuitkering krijgen voor ziekte als gevolg van zwangerschap, bevalling, orgaandonatie of vanuit een no risk-situatie. Uitkeringen aan deze zogenaamde vangnetgevallen zullen niet voor uw rekening komen. 

Ben ik ook verantwoordelijk voor ingehuurde ZZP'ers of uitzend- cq detacheringskrachten?

Nee, u bent alleen verantwoordelijk voor de medewerkers die ziek bij u uit dienst gaan, bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Het gaat hierbij om personen die bij u op de payroll staan en waarvoor u dus premies werknemersverzekeringen afdraagt. ZZP'ers en uitzendkrachten vallen in beginsel niet onder uw risico.

Direct contact met VSZ